Zaproszenie do składania ofert do projektu „Innowacyjne łodzie klasy olimpijskiej i paraolimpijskiej do sprintu kajakowego”Zapytanie ofertowe dotyczące postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w ramach planowanej realizacji Projektu pt. „Innowacyjne łodzie klasy olimpijskiej i paraolimpijskiej do sprintu kajakowego”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – usługi podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu.

Załączniki do pobrania